Su Finansal

Su Danışmanlık | Hizmetler

Ulusal ve Uluslararası Fon Kaynaklarının Kullandırılması

Ülkemizde KOBİ’ler, Sanayi Kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları, Yerel Yönetimler ve Kamu Kurum ve Kuruluşları için birçok başlıkta sağlanan hibe destekleri bulunmaktadır.

Kalkınma Ajansları

Kalkınma Ajansları, kamu kesimi, özel  kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma plânı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla kurulan, kendine özgü teknik ve finansman (bütçe) mekanizmasına sahip, kâr amacı gütmeyen, çabuk karar alıp uygulayabilen, merkezi ve yerel idarelerin dışında, kamu, özel sektör ve STK’ları bir araya getiren, tüzel kişiliği haiz, 5449 sayılı Kanunla düzenlenmemiş işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabi, İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflandırması (düzey 2 bölgeleri) esas alınarak Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan teknik kapasitesi yüksek, uygulamacı olmayan fakat destekleyici, koordinatör ve katalizör olarak faaliyet gösteren kalkınma birimleridir.

KOSGEB

Ülkemizde KOBİ’lerin sürdürülebilir gelişiminin sağlanması amacıyla 1990 yılında faaliyetlerine başlayan KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) mevcut durumda çok farklı destek programı ile KOBİ’lerin finansal ve gelişim odaklı planlarını gerçekleştirmeye destek vermeye devam etmektedir. KOBİ destekleri ile beraber, gelişim odaklı yenilikçi iş fikirlerine sahip girişimcilerin düşünceden girişime uzanan süreçte de destek sağlayan KOSGEB destekleri için gerekli  adımlar ve destek türleri işletmelerin uygunluğunu araştırarak KOSGEB desteklerinden firmaların faydalanması için gerekli adımları tamamlayan Su Danışmanlık Ltd Şti firma analizinden proje uygulamaya kadar olan tüm süreçlerde firmalara destek sağlamaktadır.

KIRSAL KALKINMA (KKYDP)

Hayvancılık ve tarım sektöründe faaliyet gösteren işletmelerinin asgari teknik, sağlık ve hijyenik şartlara uygun olarak kurulmasını, orta ve büyük ölçekli ekonomik hayvancılık işletmelerin verimli çalışmasını, hayvan sağlığı, hayvan refahı için ön fizibilite çalışması önem arz etmektedir. Sun Danışmanlık olarak proje hazırlama ve geliştirme aşamalarında yatırımcılara bu alanda da destek sunmaktadır. Su Danışmanlık Ltd Şti hazırlanan projelerden program kapsamında başarılı olan firmalara proje takibi ve uygulama danışmanlığı hizmetlerini de sunmaktadır.

Uluslararası Fon Kaynakları

Avrupa Birliği’ne üyelik öncesi kırsal kalkınmayı hızlandırmaya yönelik 2007 yılında kurulan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) AB fonlarından tahsis ettiği geri ödemesiz milyarlarca lira para ile binlerce girişimcinin önünü açmaktadır. Bu kapsamda özellikle yeni yatırımcıların yatırımlarını 3 farklı tedbir başlığında yapılan proje başvurularına azami miktarlarda destek sağlanmaktadır. Ülkemizde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu aracılığıyla IPARD (Kırsal Kalkınma) fonlarından belirlenen bir ile bütçe yatırımcıların hazırlamış oldukları projeler doğrultusunda dağıtılmaktadır. Bu fon kaynağı AB olması nedeniyle verilen hibe haricinde yatırımcılara % 18 KDV muafiyeti de sunmakta olu hibe oranları çağrılarda değişiklik gösterse de % 40 ile % 70 arasında değişmektedir.

Avrupa Birliği sürecine müdahil olan her ülkeye sağlanan hibeler ile AB standartlarında üretim ve yetiştiricilik yapılması amaçlanmakta olup, Su Danışmanlık Ltd Şti ilgili alanda programdan faydalanmak isteyen müşterilerine proje hazırlama ve yürütme danışmanlık hizmeti vermektedir.

Fizibilite Hazırlama Hizmeti

İşletme kuruluş aşaması öncesinde eldeki parasal değerlerin fiziksel değerlere dönüşümü amacıyla hazırlanan fizibilite raporları; firmaların yatırımlarının ekonomik değere dönüşmesi ve hedeflenen karlılığa ulaşılmasında modern işletmeciliğin ilk adımıdır. Öte yandan işletmelerin yapmış oldukları yatırımın başarılı olabilmesi için gerekli şart kararların rasyonel ve amaca uygun bir analize dayandırılmasıdır.

Bu doğrultuda 15 yıldır turizmden sanayiye onlarca iş kolunda yüzlerce KOBİ, Sanayi Kuruluşu ve Sivil Toplum Örgütü’nün işlerini geliştirmesine yönelik profesyonel destek sunan Su Danışmanlık Ltd Şti. , işletmelerin her alanda yapacakları yatırımlarda; işletmelerin yatırımların ekonomik, teknik, finansal, yasal ve mali araştırmalar yapılarak kurulmasının karlı ve yararlı olup olmayacağını sistemli ve bilimsel çalışmalarla ortaya koyarak işletmelere çok yönlü yararlar sağlamaktadır.

Kesin proje çalışmalarına geçmeden önce yapılan ön-proje çalışmaları ile araştırma giderlerini azaltmak için tamamlanan çalışmalar sonucunda çıkan raporlarda aşağıda yer alan hususlar yer almaktadır.

Yatırım Teşvik Belgesi Hizmeti

FİRMA ANALİZİ: Ülkenin stratejik sektörleri için önem arz eden ara mallara olan ithalat bağımlılığını azaltma potansiyeli taşıyan yatırımları teşvik etmek amacıyla özel olarak tasarlanan Yatırım Teşvik belgesi kapsamında firmaların uygunluğunun değerlendirilmesinde tüm süreçlerde firmalara destek sağlayan Su Danışmanlık Ltd Şti, öncelikli olarak firmaların içinde bulunduğu sektöre ve yapılacak yatırımın konusunu değerlendirerek  işletmelerin yapacakları yatırımlarına ilişkin uygunluğuna karar vermektedir.

YATIRIM FİZİBİLİTESİ: Yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırımların ticarileştirilmesi amacıyla gerekli olan fizibilite çalışmalarında da firmalara destek sunan Sun Danışmanlık, 10 yıllık tecrübesini firmaların yatırım süreçlerindeki mevcut risklerini ve belirsizliklerini minimuma indirmek için çalışmalar gerçekleştirmektedir. Su Danışmanlık Ltd Şti., firma analizi neticesinde elde edilen bulgular ile hazırlanan fizibilite çalışmasında firmaların ne kadar bir yatırım yapacağını, ürün/hizmet olarak ne üreteceğini, nasıl üreteceğini, nasıl ve nereye satacağını, yatırımı nereye yapacağını, yatırım yapılan yerin yatırımdan nasıl etkileneceğini, ne kazanacağını ortaya koyarak firmaların yapılacak yatırımlarında almış oldukları riskleri minimize etmiş olmaktadır. Ekonomi Bakanlığı’na doğrudan yapılan ve yerel birimlerce onay vermesi için gönderilen başvurularda yer alan yatırım projeleri; makroekonomik politikalar, arz talep dengesi, sektörel, mali ve teknik yönden değerlendirilir ve gerekirse ilgili diğer kurum ve kuruluşlardan alınacak görüşler sonucunda uygun bulunması halinde, ‘’Yatırım Teşvik belgesi’’ dosya hazırlama sürecine başlanır. Bu doğrultuda 15 yıldır turizmden sanayiye onlarca iş kolunda yüzlerce KOBİ, Sanayi Kuruluşu ve Sivil Toplum Örgütü’nün işlerini geliştirmesine yönelik profesyonel destek sunan Su Danışmanlık Ltd Şti. , işletmelerin her alanda yapacakları yatırımlarda; işletmelerin yatırımların ekonomik, teknik, finansal, yasal ve mali araştırmalar yapılarak kurulmasının karlı ve yararlı olup olmayacağını sistemli ve bilimsel çalışmalarla ortaya koyarak işletmelere çok yönlü yararlar sağlamaktadır. Kesin proje çalışmalarına geçmeden önce yapılan ön-proje çalışmaları ile araştırma giderlerini azaltmak için tamamlanan çalışmalar sonucunda çıkan raporlarda aşağıda yer alan hususlar yer almaktadır.

DOSYA HAZIRLAMA: Yapılacak yatırımın uygunluğunun değerlendirilmesi neticesinde Su Danışmanlık Ltd Şti. firmaların gerçekleştirdikleri yatırımlarında devlet destek mekanizmalarından gelişmeye yönelik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla en hızlı biçimde destek vermektedir. Bu aşamada öncelikli olarak hazırlanan fizibilite doğrultusunda ‘’Yatırım Teşvik Belgesi’’ için istenilen bilgi ve belgeler firmalardan temin edilerek Yatırım Bilgi Formu’nun hazırlanmasından Ekonomi Bakanlığı’nda geçen tüm süreçlerin takibi Su Danışmanlık Ltd Şti tarafından gerçekleştirilmektedir.

SÜREÇ TAKİBİ: ‘’Yatırım Teşvik Belgesi’’ onay aşamalarında süreci hızlandırmak amacıyla Su Danışmanlık Ltd Şti firmalar adına evrakların Ekonomi Bakanlığı’nda takibini gerçekleştirmekte ve bu kapsamda teşvik onaylama süresinin asgari zaman aralığında tamamlanması ve firma yatırımlarının en kısa sürede başlaması için gerekli hizmeti sunmaktadır.